Stadgar för Svenska miniatyrhästföreningen

§1 Föreningens ändamål

Föreningens är en rasförening för den Amerikanska miniatyrhästen som verkar under Svenska Hästavelsförbundet vilka är vår avelsorganisation. Föreningen följer moderföreningen AMHA's kriterier och rasstandard. Föreningen är ideell med målsättning att värna om hästar av rasen Amerikansk miniatyrhäst. Föreningen ska verka för ökad kännedom om rasen och dess användning, samt arbeta för ett seriöst avelsarbete med rastypiska hästar. Utbilda ägare, medlemmar, och andra intresserade parter, och att organisera hästutställningar samt andra aktiviteter i enlighet med regelverk av AMHA/AMHR, SH och SMHF samt i enlighet med Svensk lag.

§2 Medlemskap

Kan tecknas av enskild, familj (föräldrar eller vårdnadshavare och barn under 18 år) och ungdom till och med 18 år. Varje enskild medlem i en familjegrupp kan bli en enskild medlem i föreningen vid betalning av årliga avgifter. Om medlemsavgift inte betalas trots påminnelse, anses medlemmen utträtt ur föreningen. Ett medlemskort tillika röstkort för årsmötet ska skickas till alla röstberättigade medlemmar. Medlem som brutit mot stadgarna eller uppsåtligen skadat föreningen kan uteslutas ur föreningen om minst 2/3 av styrelsen röstar för detta. Rättelse kan sökas vid nästa ordinarie årsmöte och styrelsen är då skyldig att ta upp detta på dagordningen.

§3 Rösträtt

Vid årsmöte eller extra årsmöte äger varje enskild medlem eller familjemedlem som fyllt 18 år en röst, förutsatt att årsavgift för pågående verksamhetsår erlagts före den 31/1. Röstning genom ombud (fullmakt) eller förhandsröstning får ej ske.

§4 Förvaltningens säte

Beslutas av årsmötet.

§5 Föreningens verksamhetsår

Skall vara kalenderår.

§6 Firmateckning

Tecknas av ordförande och kassör var för sig, belopp upp till ettusen kronor, i övrigt tillsammans.

§7 Styrelsen

Skall bestå av ordförande jämte sex ledamöter och en suppleant. Ordförande, ledamöter och suppleant väljs på två år. Hälften av styrelsen avgår/omväljs vart annat år, så att alla inte avgår samma år. Styrelsen utser de olika posterna inom styrelsen efter varje årsmöte. En revisor och suppleant väljs varje år av årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. I styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika röstantal gäller det beslut som företräds av ordförande.

§8 Styrelseledamöternas åliggande

Ordförande åligger att leda och organisera arbetet inom styrelsen. Samt att övervaka att föreningens stadgar efterlevs.

Sekreterare åligger att föra protokoll över styrelse- och föreningens möten. Sekreteraren skall handha föreningens arkiv, samt upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassör åligger att handha in och utbetalningar, att föra kassabok och ordnat förvara samtliga verifikationer, att föra medlemsregister, att ansvara för förvaring av föreningens egendom samt att upprätta bokslut. Senast 6 veckor före utlyst årsmöte ska föreningens räkenskaper lämnas över till revisorn för revidering.

§9 Revisor

Denne åligger att senast 2 veckor innan utlyst årsmöte ha granskat föreningens räkenskaper och överlämna dessa till styrelsen.

§10 Årsmöte

Årsmöte hålls före 1 juli. Kallelse till denna utsändes per post eller mail senast 30 dagar innan. Till kallelsen skall alltid bifogas dagordning, eventuella motioner med styrelsens utlåtande samt valberedningens namnförslag. Namnförslag kan läggas fram på årsmötet. Alla förslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. Även förslag på valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. Om möjligt bifogas även revisorernas berättelse och styrelsens års redovisning, vilka annars förelägges årsmötet direkt.

Årsmötesprotokoll
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. Fråga om godkännande av dagordningen
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
10. Val av ordförande för två verksamhetsår
11. Val av ordinarie ledamöter för två verksamhetsår
12. Val av revisor och revisor suppleant för ett år
13. Val av valberedning
14. Beslut om föreningens säte
15. Fastställande av årsavgiften för nästkommande kalenderår
16. Behandling av ev. inkomna motioner och de frågor som väckts av styrelsen
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Utlyses av styrelsen när den finner detta påkallat eller då det för visst uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 20% av samtliga röstberättigade. Lämplig tid och plats bestäms av styrelsen, tidigast 4 veckor efter ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöten må andra frågor än de som varit angivna i kallelsen icke tagas upp i behandling. Mötet inkallas skriftligen senast 14 dagar i förväg.

§12 Motioner

Eventuella motioner (ärenden) som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen inkommit till styrelsen senast den 31/1. Inkomna ärenden förläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

§13 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras efter där om fattat beslut på två efter varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Minst 4 veckor skall ha förflutit mellan dessa årsmöten. Ändringsförslaget måste bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.

§14 Vid tvist i tolkningsfråga

Eller då fråga uppstår som förutsätts i dessa stadgar, hänskjutes beslutet till nästa årsmöte. I trängande fall avgör styrelsen.

§15 Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas av årsmöte följt av extra årsmöte 4 veckor senare. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet på båda dessa möten. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar.

Stadgarna antagna 2020-05-09

Tidigare stadgar har fastställts 2011