Kallelse till årsmöte

Plats:                 Ubbyvägen 40, Rimbo
Tid:                    9 maj 2020, ca kl 14:00

På grund av rådande omständigheter i samband med coronaviruset och Covid-19 pandemin så har styrelsen beslutat att inte genomföra någon större aktivitet i samband med årets årsmöte. Vi har även tagit beslutet att om situationen fortfarande är sådan att man avråder från resor inom landet och att träffas i större grupper så kan årsmötet komma att hållas via videolänk eller telefon-konferens. Mer information om detta kommer.

Många är de aktiviteter som i dagarna ställs in eller skjuts på framtiden utan förutbestämt datum. Vi hoppas såklart fortfarande på att kunna genomföra några av de aktiviteter som är planerade under 2020 men allting är så pass oklart i dagsläget så det är omöjligt att veta om det kommer att gå att genomföra.

Styrelsen följer aktivt utvecklingen av utbrottet av det nya coronaviruset Covid-19 och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuell påverkan på föreningens verksamhet.

Dagordning årsmöte:
§ 1                     Mötets öppnande
§ 2                     Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3                     Val av justeringsmän
§ 4                     Upprättande av röstlängd
§ 5                     Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
§ 6                     Fråga om godkännande av dagordning
§ 7                     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
§ 8                     Föredragning av revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 9                     Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10                   Val av ordförande för 2 verksamhetsår
§ 11                   Val av ordinarie ledamöter för 2 verksamhetsår, 1 fyllnadsval ord.ledamot 1 år.
§ 12                   Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
§ 13                   Val av valberedning
§ 14                   Beslut om föreningens säte
§ 15                   Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
§ 16                   Behandling av ev. inkomna motioner och de frågor som väckts av styrelsen

Det finns 1 motion att behandla.
Motion #1 – Miniatyrer inom sportkörningen

Det har varit mycket diskussioner om miniatyrer och sportkörning. Många hävdar att det inte går att tävla sportkörning med miniatyrer och det är väldigt synd att den åsikten är så utbredd. Med sportkörningen ökar antalet tävlingstillfällen, jämfört med miniatyrhästshower, med 100-talsprocent. Dessutom är det väldigt roligt och spännande och jag önskar att många fler får prova på det.
Jag yrkar därför att årsmötet ålägger styrelsen att sammanställa en skrivelse till SvRF (Svenska Ridsportförbundet) och delge dem ett önskemål om att hästar tom 107 cm i mankhöjd, om så önskas, får tävlas i dressyr och precision utan groom men med groomen på banan max 50 meter från ekipaget. (Ingen ska alltså tvingas köra utan groom om de inte vill.) Ett samarbete med Sveriges Shetlandssällskap om denna skrivelse skulle förhoppningsvis ge större möjlighet att få igenom våra önskemål. Jag har varit i kontakt med dem, de har inget groomkrav på sina tävlingar och har hitintills inte haft några olyckor på grund av detta.

Styrelsen har enhälligt beslutat att föreslå årsmötet av avslå motionen. Styrelsen har efter kontakt med representant från SvRF fått besked om att, för att kunna vara med och påverka och ge förslag på ändringar inom sportkörning så måste man vara medlem i SvRF eller via en förening ansluten till SvRF.  Föreningen har ingen ambition om att bli medlemmar i SvFR då vi främst är en avelsförening och ingen tävlingsförening.

Styrelsen har förslag till stadgeändringar och förtydligande av § 1 Föreningens ändamål.
§ 1 Föreningens ändamål.
Föreningen är en rasförening för den Amerikanska miniatyrhästen som verkar under Svenska Hästavelsförbundet vilka är vår avelsorganisation. Föreningen följer moderföreningen AMHA’s kriterier och rasstandard. Föreningen är ideell med målsättning att värna om hästar av rasen Amerikansk miniatyrhäst. Föreningen ska verka för ökad kännedom om rasen och dess användning, samt arbeta för ett seriöst avelsarbete med rastypiska hästar. Utbilda ägare, medlemmar, och andra intresserade parter; och att organisera hästutställningar samt andra aktiviteter i enlighet med regelverk av Amerikanska Miniatyrhäst föreningen och i enlighet med Svensk lag.
Föreslås ändras till:
Föreningen är en rasförening för den Amerikanska miniatyrhästen som verkar under Svenska Hästavelsförbundet vilka är vår avelsorganisation. Föreningen följer moderföreningen AMHA’s kriterier och rasstandard. Föreningen är ideell med målsättning att värna om hästar av rasen Amerikansk miniatyrhäst. Föreningen ska verka för ökad kännedom om rasen och dess användning, samt arbeta för ett seriöst avelsarbete med rastypiska hästar. Utbilda ägare, medlemmar, och andra intresserade parter, och att organisera hästutställningar samt andra aktiviteter i enlighet med regelverk av AMHA/AMHR, SH och SMHF och i enlighet med Svensk lag.
Denna formulering godkändes på extra årsmöte den 2019-10-27.

§ 17                   Övriga frågor (är en diskussionspunkt – inga beslut kan fattas här)
§ 18                   Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Styrelsen