Avel & Registrering

Hästpass

Alla hästar ska ha ett hästpass som ska följa hästen livet ut. För föl gäller att om de är födda 30 juni eller tidigare ska de ha ett pass senast 31 december samma år. Om fölet istället är född 1 juli eller senare ska den ha fått sitt pass inom 6 månader från födelsedagen.

 

I den vänstra menyn hittar du mer information om hur du utfärdar pass till din Amerikanska miniatyrhäst hos Svenska Hästavelsförbundet (SH). SH utfärdar även pass till korsningshästar.

 

Mer information om hästpass

Jordbruksverkets sida om hästpass: Länk

 

Jordbruksverkets informationsfolder om hästpass: Länk

 

EU:s förordning om metoder för identifiering av hästpass: Länk

 

 

Betäckningsrapportering

En hingst som är frisk och sund får användas i allmän avel. Detta eftersom avelsvärderingstvånget är borttaget sedan 2005. Även hingstar som inte är avelsvärderade måste rapportera genomförda betäckningar. Betäckningen ska rapporteras även om stoet inte verkar vara dräktig.

 

Stoägare är skyldig att lämna uppgifter om resultaten av genomförda betäckningar till hingstägaren och till avelsorganisationen.

 

Hingstägare är skyldig att rapportera genomförda betäckningar till avelsorganisationen.

 

Hingstägaren ska behålla en kopia av rapporten i minst 20 år (SJVs föreskrifter SJVFS 2013:61)

 

I menyn ovan hittar du mer information om hur du går tillväga för att rapportera betäckning till AMHA samt SH under respektive flik.

 

 

 

Vilka hästar får användas i avel?

 

Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.

 

 

Vad säger lagstiftningen om avel, avelsarbete och defekter?

Nedan följer utdrag ur Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete. Du hittar hela föreskriften här.

 

3 § Hästar visat sig nedärva letalanlag (=ärftlig skada/sjukdom som gör att hästen dör), defekter eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana anlag, defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion. En förteckning över sådana letalanlag, defekter och ärftliga egenskaper finns i bilagan till dessa föreskrifter. Förbudet gäller dock även andra ärftliga egenskaper än de i bilagan upptagna om de medför lidande eller onaturligt beteende hos avkomman.

 

Hästar får inte heller användas för reproduktion om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i samband med födsel.

 

Första och andra stycket gäller inte om reproduktion sker mellan två individer som med stor sannolikhet har anlagsuppsättningar vilka oavsett tänkbara kombinationer inte ger upphov till förlossningssvårigheter, dödlighet, defekter eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende.

 

Där tredje stycket tillämpas och den ena parten i en parning är bärare eller med stor sannolikhet är bärare av ett recessivt anlag enligt första stycket ska den andra parten i parningen vara testad negativ som bärare för samma anlag om ett sådant test finns. I annat fall ska den andra parten i parningen ha konstaterats med stor sannolikhet vara fri från samma anlag genom exempelvis härstamningsanalys.

 

4 § Avelsarbete och distribution av avelsmaterial ska utföras så att rasens genomsnitt för de egenskaper som anges i 3 § första och andra styckena inte genetiskt försämras.

 

En hingst som används för betäckning eller spermasamling ska ha normalt utvecklade könsorgan samt sådana kropps- och fortplantningsfunktioner som är normala för arten och främjar ett naturligt beteende.

 

 

Bilaga

De letalanlag (=ärftlig skada/sjukdom som gör att hästen dör), defekter och övriga anlag med ärftlig bakgrund som avses i 3 § första stycket anges nedan för respektive djurslag.

 

Organ/organsystem Missbildning/anlag Nedärvn. Mönster

 

Enkla isolerade defekter

Skalle Allvarliga bettfel (över-eller underbett) M

Rörelseapparat Krumma föl R

Hyperkalaemic Periodic Paralysis (HYYP) D*

Polygen Saccharide Storage Myopathy (PSSM) R

Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED) R*

Patellaluxation M

Patellaupphakning, vuxenhäst M

Strålbenshälta M

Hovbroskförbening, grav/lindrig M

Spatt, grav/tidig M

Osteochondros, röntgenfynd/hälta M

Cervical vertebral malformation (CVM) M

Neurologiska defekter Slinger (Cerebellär hypoplasi) R

Overo Lethal White Foal Syndrome (OLWS) R*

Hud Hereditary Eguine Regional Dermal Asthenia R*

Junctionalis Eqidermolysis Bullosa (JEB) R*

Man- och svansskorv med kroniskt förlopp M

Allergiska eksem/sommareksem M

Könsorgan Pungbråck M

Luftvägar Struppipninh (Hemiplegia laryngis) M

Kvickdrag (Recurrent Airway Obstruction, RAO) M

Övriga Severe Combined Immunodeficiency Disease (SCID) R*

Navelbråck M

 

 

 

Förkortningar

Nedärvningsmönstret

D dominant anlag

R recessivt anlag

M multifaktoriell nedärvning

* DNA-test tillgängligt

Vill du veta mer?

 

 

Jordbruksverkets sida med samlad information om hästavel: Länk

 

Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete: Länk

 

Jordbruksverkets föreskrifter om hästar som används i avel: Länk

 

Häst Sveriges information om avel och uppfödning: Länk

 

Information om avelsrelaterade sjukdomar hos SVA: Länk